Pokyny pre autorov

I. FORMÁLNA ÚPRAVA PRÍSPEVKOV:

a) príspevky možno posielať vo formáte .doc, docx, prípadne .rtf;
b) v texte treba použiť písmo Times New Roman vo veľkosti 12 a s riadkovaním 1,5;
c) text je potrebné zarovnať vľavo, odseky vyznačiť tabulátorom;
d) zoznam použitej literatúry i citácie treba upraviť podľa STN ISO 690;
e) citácie treba zaznamenávať priamo v texte podľa metódy mena a dátumu, napr. (Novák, 1993, 35).

II. ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKOV:

a) názov (prípadne podnázov),
b) meno a priezvisko autora,
c) abstrakt v anglickom jazyku (cca 600 znakov),
d) kľúčové slová v anglickom jazyku,
e) hlavný text,
f) zoznam použitej literatúry,
g) základné údaje o autorovi (meno a priezvisko, pracovisko, e-mail).

III. PRÍKLADY ZÁPISU SEKUNDÁRNEJ LITERATÚRY:

a) Tlačená monografia

Jeden autor

PAŠTEKA, Július. Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava: LÚČ, 2002. 564 s. ISBN 80-7114-370-7.
ROZNER, Ján. Sedem dní do pohrebu. 2. vyd. Bratislava: Marenčin PT, 2010. 336 s. ISBN 97880-8114-070-9.

Dvaja a viacerí autori

ČÚZY, Ladislav, Ján GBÚR, Dana KRŠÁKOVÁ, Marcela MIKULOVÁ, Dagmar ROBERTS a Ján ZAMBOR. Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá, 2005. 176 s. ISBN 80-10-00674-2.
MIKULA, Valér a kol. Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri, 1999. 528 s. ISBN 8085983-56-7.

Pseudonym autora

HOLICA, Anton [pseud. MOTULKA, Jána]. Betlehemci. Traja králi. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1947. 20 s.

b) Tlačený zborník

BRTÁŇOVÁ, Erika. Revitalizácia stredovekých literárnych pamiatok. In: KERUĽOVÁ, Marta a Silvia LAUKOVÁ (eds.). Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 41 – 48. ISBN 978-80-8094-639-5.

c) Tlačené periodikum

BÚTOROVÁ-NOVOMESKÁ, Elena. Vzpomínání. Vertigo: časopis o poézii a básnikoch. Košice: OZ FACE, 2014, roč. 2, č. 4, s. 7 – 12. ISSN 1339-3820.

d) Elektronická monografia

JOYCE, James. Ulysses [online]. [Pleasanton (California)]: Planet PDF, [2008] [cit. 14. 01. 2016]. Dostupné na: http://www.planetpublish.com/free-ebooks/203/ulysses/

e) Elektronický zborník

HÖHN, Eva. Problematika literárnej kategórie priestoru z chronologického hľadiska. In: IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana, Eva REICHWALDEROVÁ a Paulína ŠPERKOVÁ (eds.). Dimenzie postmodernej prózy [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012, s. 39 – 43. ISBN 978-80-7394-333-2.

VARGOVÁ, Zuzana. Stredná Európa – domov alebo cudzina: Niekoľko poznámok k ambivalentnosti Židov. In: ZEMANOVÁ, Zuzana a Lenka POŘÍZKOVÁ (eds.). Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011 [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 33 – 46 [cit. 11. 01. 2016]. ISBN 978-80-244-3032-4. Dostupné na: http://files.cis.webnode.cz/200000360831c18416f/Cizinec_vyhnanec_pristehovalec_web.pdf

f) Elektronický článok

FARKAŠOVÁ, Etela. Uzlíky na príbehoch. Knižná revue: dvojtýždenník o nových knihách [online]. Bratislava: LIC, 2015, roč. 25, č. 18, s. 12 [cit. 11. 01. 2016]. ISSN 1336-247X. Dostupné na: http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000317365/kr_2015_18.pdf

LITVÁKOVÁ, Erika. Zázraky s Alicou prežívame už 150 rokov. Sme: kultúra [online]. Bratislava: Petit Press, a. s., 26. 11. 2015 [cit. 11. 01. 2016]. ISSN 1335-4418. Dostupné na: http://kultura.sme.sk/c/20064802/zazraky-s-alicou-prezivame-uz-150-rokov.html