Litikon

Litikon je recenzovaný literárnovedný časopis, ktorý od roku 2016 vydáva Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Časopis vychádza dvakrát ročne a jeho obsah tvoria vedecké štúdie, recenzie odborných publikácií, ankety, archívne materiály, anotácie atď.

Redakcia:
PhDr. Dušan Teplan, PhD. (hlavný redaktor)
PhDr. Jozef Brunclík, PhD.
doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.
Mgr. Martina Taneski, PhD.

Adresa redakcie:
Katedra slovenskej literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovenská republika

EV 5380/16
ISSN 2453-8507

Reklamy